Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2023 – 2024

Stichting Rally for Kids
Secretariaat/ Penningmeester:
Mevr. Jeanine van den Top
p/a Zwolleweg 6
3771 NR Barneveld
Email: factuur@rallyforkids.nl

inhoud

Inleiding
Missie/visie Stichting Rally for Kids
1.1 Doelstelling
1.2 Strategie
Huidige situatie
2.1 Activiteiten van Stichting Rally for Kids
2.2 PR van Stichting Rally for Kids
Toekomst
Organisatie
4.1 Bestuur
4.2 Werknemers
Financiën

Inleiding

Wij rijden om zieke kinderen te verblijden!

Dit is de missie waarmee de stichting Rally For Kids in juli 2006 is geboren. Op een leuke manier willen wij ernstig zieke en gehandicapte kinderen in contact brengen met de rallysport en hen een onvergetelijke dag bezorgen. In eerder instantie richte wij ons toen met name op kinderen met kanker tot we steeds vaker de vraag kregen van kinderen met andere aandoeningen of zij ook deel mochten nemen. Het is toen besloten om de grenzen daarin te verleggen en onze evenementen open te stellen voor een veel bredere doelgroep kinderen/gezinnen die door de zorgvraag van hun kind zwaar belast worden in het leven.

Waarom de stichting Rally For Kids?

Op uitnodiging van een bevriende stichting hebben wij in augustus 2005 met twee geleende rallyauto’s deelgenomen aan een evenement voor zieke kinderen en hun gezinnen. Tijdens dit evenement hebben wij en andere vrijwilligers, zieke kinderen of een gezinslid een aantal “snelle” ronden over het circuit kunnen laten ervaren. Het plezier dat de kinderen hieraan beleefden, ondanks hun ernstige ziekte, raakte ons diep. Wij konden en wilde niet stil blijven zitten, maar meer betekenen voor deze kinderen.

Het doel van Rally For Kids

Kinderen en de gezinnen die getroffen zijn door een ernstige ziekte of een geestelijke/lichamelijke handicap of die op een andere manier zwaar belast worden in het leven, een fijne dag te geven met hun familie! Door de kinderen op diverse manieren in contact te brengen met de rallysport willen wij dit doel bereiken. Uiteraard met aangepaste snelheid en de veiligheid van alle betrokkenen staat voorop.

Rally for Kids wilt de kinderen en hun gezinnen uitnodigen voor onze evenementen, waarbij zij als VIP zullen worden behandeld. Deze dagen waarbij de kinderen zelf de mogelijkheid krijgen om mee te rijden met de coureur past in de missie die wij hebben. Middels deze dagen hopen wij dat zij hun problemen voor even vergeten, dat ze mooie herinneringen maken als gezin en dat we daarmee bijdragen in de draagkracht en levensvreugde en draagkracht van de deelnemers.

Maar ook op alle betrokken vrijwilligers en sponsoren hebben onze evenementen een ongekende positieve uitwerking. Want het goede gevoel iets voor deze kwetsbare doelgroep te kunnen en mogen betekenen dat brengt uiteraard ook bij hen een verrijking van het leven teweeg.

1. Missie/visie Stichting Rally for Kids

Wij rijden om te verblijden, dat is waar we het allemaal voor doen.
Als gedurende de dag we glimmende ogen en rode wangen van de spanning en plezier zien, en de ouders hun zorgen even los kunnen laten en mooie herinneringen maken met hun kinderen, dan is ons evenement geslaagd.
En daar slagen wij al sinds 2006 keer op keer in.

1.1 Doelstelling

De Stichting Rally for Kids heef als doel om binnen 3 jaar van 3 naar 5 evenementen te gaan organiseren daar we merken dat het aantal aanmeldingen groeit en de vraag dus toeneemt.

Ons doel is om van de 250 deelnemende kinderen van dit moment naar 400 te kunnen gaan in de komende 3 jaar.

Daarbij zijn wij uiteraard afhankelijk van onze sponsoren en is de toegekende ANBI status zeer waardevol.

1.2 Strategie

Het eerste evenement is jaarlijks op de dag na hemelvaart en dan starten we met het evenement op het Midland circuit in Lelystad. Daarna komt in de zomer het 4×4 evenement in Kootwijkerbroek en we sluiten af op de vrijdag in de herfstvakante met het evenement in Niederrhein.

Het bestuur komt maandelijks bijeen, vergadert en verdeelt de taken die nodig zijn voor de Totstandkoming van de rallydagen. Van de vergaderingen wordt een kort verslag en actelijst bijgehouden. De bestuursleden en overige vrijwilligers zeten zich geheel belangeloos in en ontvangen geen fnanciële/materiele vergoeding voor hun inspanningen.

De doelgroep, wordt via Facebook op de hoogte gesteld dat de inschrijving geopend is en worden na gelang het aantal aanmeldingen dan uitgenodigd. De kinderen moeten in staat zijn om een dag mee te rijden, moeten het bovenal zelf leuk vinden om deel te nemen en de ouders/verzorgers moeten er mee instemmen. Het aantal deelnemers verschilt per evenement. Voor Midland en de 4×4 zijn er ongeveer 60 tot 70 deelnemende kinderen mogelijk en voor Niederhein (Weeze, Duitsland) zijn dit er 100. Dit heef alles te maken met de veiligheidsprotocollen en de beschikbare ruimte op het terrein.

2. Huidige situatie

De Stichting Rally for Kids is in 2006 opgericht en de huidige bestuursleden zijn thans voornamelijk actief met voorbereidende werkzaamheden, de uitvoering op de evenementen, fondsenwerving, overleg met evenement sponsoren , vrijwilligers en overige betrokken instanties en personen.

2.1 Activiteiten van Stichting Rally for Kids

De actviteiten zijn het organiseren, uitvoeren en evalueren van de evenementen.

Fondswerving via sponsoren maar ook doormiddel van het inzeten van vrijwilligers bij evenementen waarmee een donate ten goede van de Rally for Kids wordt vergaard.

Verkoop van merchandising tjdens de evenementen.

De bestuursleden en betrokken vrijwilligers zetten zich hiervoor zelf in of doen een beroep op hun lokale/regionale/landelijke netwerk.

2.2 PR van Stichting Rally for Kids

De PR van het evenement verdient bijzondere aandacht omdat hiermee de kinderen geënthousiasmeerd moeten worden en zij zich aanmelden voor deelname, sponsors geworven moeten worden, het liefst voor langere periode en het evenement lokaal/regionaal bekendheid moet krijgen.

De eigen website, de facebookpagina en lokale/regionale media dienen maximaal te worden ingezet voor de promote van de Rally for Kids, het vestgen van een reputatie en het verwerven van naamsbekendheid.

3. Toekomst

Ieder evenement van 2023 zal vanzelfsprekend worden geëvalueerd om de evenementen in 2024 in ongewijzigde of gewijzigde vorm opnieuw te kunnen organiseren. Het basisdraaiboek moet voor de volgende jaren gebruikt kunnen worden en het heef de voorkeur om berijders en sponsoren voor langere periode aan de Stichting Rally for Kids te binden.

4. Organisatie

Stichting Rally for Kids
Secretariaat/ Penningmeester: Mevr. Jeanine van den Top
p/a Zwolleweg 6
3771 NR Barneveld

M 0621480146

KvK 09162513
BTW id nr: 8168.96.343.B.01
RSIN: 8168.96.343

IBAN NL69RABO0124431771
BIC RABONL2U

ANBI status toegekend per 2019

Website: www.rallyforkids.nl
Facebook RALLY FOR KIDS

4.1 Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd, onafhankelijk en zet zich belangeloos in voor Stichting Rally for Kids. Elke bestuurder heef één stem. Het huidige bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: dhr Roan Jansen
Penningmeester/Secretaris: mevr. Jeanine van den Top
Bestuurslid: mevr. Monica Mol
Bestuurslid: dhr. Jan Veldhuisen
Bestuurslid: dhr. Erik Boeve
Bestuurslid: dhr. Ferdinand Bakker
Bestuurslid: dhr. Peter van Koningsveld

4.2 Werknemers

De stichting heef geen werknemers in dienst. De vrijwilligers voeren de werkzaamheden voor de stichting kosteloos uit. Eventueel gemaakte kosten worden, voor zover deze aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen van Stichting Rally for Kids, wel vergoed.

5. Financiën

De Stichting Rally for Kids is voor de financiering van haar activiteiten volledig afhankelijk van sponsoren, giften, donates en de bijdragen van het bestuur.

De huidige kosten betrefen de vaste lasten zoals huur voor de opslag, verzekeringen, onderhoud aan de materiaalwagen, brandstof, bankkosten, en de kosten die gemaakt worden voor de organisate en uitvoering van de evenementen.

Door het aanbieden van sponsorpakketten hoopt de stichting enkele sponsors aan zich te binden om de organisatiekosten in 2024 te kunnen voldoen. De Stichting Rally for Kids heef geen winstoogmerk en de baten komen volledig ten goede aan het doel van de Stichting Rally for Kids. Er wordt een minimaal noodzakelijk vermogen aangehouden om de continuïteit te waarborgen.

De ANBI status zal er toe bijdragen dat sponsoren de activiteiten van de Stichting steunen.

De eigenaren van de auto’s dragen hun eigen kosten voor deelname en kunnen optreden als sponsor/donateur.

De totale kosten voor 2024 zijn geraamd op ± € 19.000,-. Een eventueel batig saldo in 2023 zal worden gebruikt om de volgende jaren te financieren.

Bij eventuele liquidate/beëindiging van de activiteiten van de Stichting Rally for Kids zal een batig saldo worden aangewend om een organisatie met een soortelijk doel te ondersteunen. Het saldo zal nimmer worden uitgekeerd aan de bestuurders of andere betrokkenen.